Aanplant bossen ( Trouw)

Trouw – De Verdieping- 24 oktober 2016.

Katern Groen

De Nederlandse bos- en houtsector wil 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De nieuwe bosaanplant beslaat een gebied dat groter is dan de Veluwe. Kosten, ruim drie miljard euro, verspreid over dertig jaar.

Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met de bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De sector heeft het plan gemaakt om de broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Met de aanplant van nieuw bos levert de sector een bijdrage aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Nederland.

Trouw meldt dat de kosten van het project zo’n drie miljard euro bedragen, verspreid over 30 jaar. Staatsbosbeheer wees er in het NOS Radio 1 Journaal op dat iedere boom op termijn geld oplevert.

Het plan wordt woensdag gepresenteerd op de Nationale Klimaattop in Rotterdam. De bedoeling van die bijeenkomst is het Klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete actie.

Meer hout

Staatsbosbeheer denkt aan nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad, in het Gelderse Rivierengebied en in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Ook zou er bos moeten bijkomen in de buurt van steden.

In het plan staan verder voorstellen tot een beter en nuttiger gebruik van hout en tot het gebruik van meer hout in de bouw en in het bedrijfsleven. Trouw wijst op studies waaruit naar voren komt dat de vraag naar hout in de komende 30 jaar zal verdrievoudigen. Wat Nederland nodig heeft aan hout, wordt nu vrijwel allemaal geïmporteerd.

Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de volgende link:

Dagblad Trouw katern Groen

Waar komen de bossen?

Volgens de opstellers kan nieuw bos worden geplant in Zeeuws-Vlaanderen (5000 hectare) en in Groningen en Drenthe waar in de Veenkoloniën en in het Oldambt opgeteld ruimte is voor 30.000 hectare bos. In het Gelderse Rivierengebied is plaats voor 15.000 hectare bos. Daarnaast is in het Groene Hart en tussen de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam volgens de plannenmakers ruimte voor nieuw bos. Op zes andere locaties moet het bosbeheer worden aangepast door het planten van andere, productievere boomsoorten en door verjonging van het bos, zoals op de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug en in de Drents-Friese bossen. Op drie plaatsen is natuurherstel nodig: in de Brabantse bossen, de Achterhoek en De Peel zou bij het beheer de nadruk moet komen op behoud en herstel. Daar is geen ruimte voor nieuwe aanplant.