web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Nieuwe drone regels in de EU in 2021!

Nieuwe drone regels in de EU in 2021!

Meer vrijheden, maar ook beperkingen

Inleiding

Bestaande en toekomstige dronebezitters opgelet: de regels zijn flink op de schop gegaan. En dat betekent zowel goed als slecht nieuws.

Voordat we de nieuwe regels bespreken, eerst even de beginsituatie.

Tot 31 december 2020 had ieder EU-land zijn eigen droneregels.

In Nederland mocht je als consument 120 meter hoog vliegen, maar in België maar 10 meter en ook alleen boven eigen terrein.

Voor wie zijn of haar beelden ook weleens commercieel gebruikte, waren de mogelijkheden beperkt.

Zonder ontheffing mocht je bijvoorbeeld niet boven ‘aangesloten bebouwing’ vliegen, maar zo’n ontheffing was lastig te regelen, zeker als het vliegen slechts een bijzaak was en niet bijvoorbeeld voor inspectiedoeleinden.

Dat betekende dat makelaars vaak een eventuele boete voor lief namen en toch illegaal opstegen om foto’s van huizen te maken.

Ook consumenten gingen regelmatig de fout in – soms bewust, soms simpelweg door onwetendheid.

Dat leverde mondjesmaat boetes op, die konden oplopen tot 7800 euro. Heel gek was die onwetendheid niet: bijna in ieder tv-programma en op diverse YouTube-kanalen zie je de mooiste dronebeelden

Vanaf 31 december 2020 vervalt het onderscheid tussen hobbyvliegers en professionele dronepiloten.

In plaats daarvan worden de Open, Specific en Certified categorieën in het leven geroepen. Niet wie er vliegt is dan van belang, maar het risico dat uitgaat van de vlucht. In deze eerste editie van onze artikelserie over de Europese drone-regelgeving staan we stil bij de vraag hoe je kan bepalen met welke (sub)categorie je waarschijnlijk te maken krijgt.

Open categorie:

Drie subcategorieën

Het merendeel van de recreatieve dronepiloten, modelvliegers en ROC-light houders zal terecht gaan komen in de Open categorie. Deze is weer onderverdeeld in drie risicocategorieën: A1, A2 en A3.

Wie buiten de beperkingen van deze subcategorieën wil vliegen, komt automatisch terecht in de Specific categorie of zelfs de Certified categorie. Dat betreft dan met name de huidige ROC vergunninghouders.

In de toekomst krijgen alle drones die je kant en klaar koopt een nieuw soort CE productlabel, met de aanduiding C0 tot en met C4. Dit label helpt je om te bepalen in welke categorie je terecht komt en welk examen je moet doen. Let wel: geen van de drones die op het moment van schrijven verkocht worden hebben zo’n Cx CE label. Voor bestaande drones gaat een overgangsregeling van twee jaar gelden.

Hieronder worden de drie subcategorieën van de Open categorie in grote lijnen toegelicht. In welke subcategorie jij op 31 december 2020 terecht gaat komen is afhankelijk van je (huidige of toekomstige) drone en de vraag waar je ermee wilt gaan vliegen. De tabel verderop helpt je bij het bepalen van de categorie.

Open subcategorie A1: boven mensen vliegen

Dronevluchten die uitgevoerd worden in subcategorie A1 mogen alleen worden uitgevoerd met drones die zeer weinig risico opleveren voor mensen op de grond, bijvoorbeeld omdat ze heel licht zijn of dusdanig geconstrueerd zijn dat het risico op letsel minimaal is in geval van een crash. Vliegen boven mensenmenigten is echter nooit toegestaan.

In bijna alle gevallen moet de dronepiloot (of het bedrijf dat de drone inzet) zich registreren. Bij drones boven de 250 gram moet je ook een online theoriecursus en -examen doorlopen, bestaande uit 40 meerkeuzevragen. Drones waarmee in deze categorie wordt gevlogen mogen maximaal 900 gram wegen (of 500 gram, als je drone nog geen Cx CE label heeft).

Open subcategorie A2: in de buurt van mensen vliegen

De A2 subcategorie is bedoeld voor drones met een maximaal gewicht van 4 kg (of maximaal 2 kg als je drone nog geen Cx CE label heeft) en die aan een aantal technische standaarden voldoen. Je moet minimaal 30 meter afstand horizontaal aanhouden ten opzichte van mensen op de grond (50 meter bij gebruik van huidige drones). Toekomstig verkochte drones die beschikken over een slow speed mode mogen mensen tot op 5 meter naderen.

In alle gevallen moet de operator zich registreren en naast de verplichte online opleiding+toets moet men ook een aanvullend examen doorlopen. Ook moet je verklaren dat je enige praktijkervaring hebt opgedaan, maar dat wordt verder niet getoetst.

Open subcategorie A3: ver weg van mensen vliegen

Categorie A3 is bedoeld voor zwaardere (zelfbouw)drones tot 25 kg, modelvliegers en FPV racers.

Je moet minstens 150 meter afstand aanhouden van mensen en bebouwing.

Na 1 januari 2023 vallen alle drones die geen C0 t/m C4 CE label in deze categorie (uitgezonderd drones <250 gram, die blijven in A1). Registratie van de piloot of organisatie en de online kennistoets bestaande uit 40 vragen zijn verplicht.

Algemene voorwaarden voor het vliegen in de Open categorie

In alle gevallen moet je binnen de Open categorie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet jezelf registreren als dronepiloot als je vliegt met een drone die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera waarmee je opnamen kunt maken (de drone zelf hoeft niet geregistreerd te worden);
 • Je moet een theoriecursus volgen als je drone meer weegt dan 250 gram, die resulteert in een EU dronebewijs met een geldigheid van 5 jaar;
 • Het online basisexamen voor categorieën A1-A3 telt 40 meerkeuzevragen. Als je in de A2 subcategorie wilt gaan vliegen komt daar een extra examen met 30 vragen bij;
 • De maximale vlieghoogte is 120 meter. Hoger (bijvoorbeeld bij een gebouw of object) mag alleen mits niet hoger dan 15 meter / verder dan 50 meter van dat gebouw of object en met toestemming van de gebouweigenaar/objectbeheerder;
 • Je moet de drone altijd in het zicht houden;
 • Het is niet toegestaan om buiten de daglichtperiode te vliegen (dat vloeit voort uit de Nederlandse luchtverkeersregels);
 • Je mag niet vliegen in een straal van 3 km rondom kleine vliegvelden/helihavens en in CTR gebieden;
 • Je moet rekening houden met de privacy van mensen die mogelijk herkenbaar in beeld komen;
 • Je moet zorgen dat je aansprakelijkheidsverzekering (avp) ook dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones (ga dit na bij je verzekeraar);
 • Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, tenzij je vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram. Met zwaardere drones vliegen mag wel, maar alleen mits een begeleider toezicht houdt en je de theorie-opleiding die geldt voor de betreffende categorie doorlopen hebt;
 • De afstand die je moet aanhouden ten opzichte van mensen is afhankelijk van het gewicht van je drone (zie onderstaande tabel);
 • Na 1 januari 2023 moeten alle nieuw verkochte drones voorzien zijn van een Cx CE label met aanvullende producteisen. Met drones >250 gram zonder zo’n Cx CE label mag je na deze datum alleen nog in de A3 categorie vliegen;
 • Je mag in andere EU lidstaten vliegen, onder dezelfde condities als in eigen land. Neem dus je EU dronebewijs mee op reis!
Gebruik deze tabel om te bepalen of je in de A1, A2 of A3 subcategorie terecht komt. (klik voor vergroting – laatste update: oktober 2020)

Specific categorie

Voor dronevluchten die niet passen binnen de beperkingen van de Open categorie is er de Specific categorie.

Denk aan vluchten buiten het zicht (BVLOS), met drones die zwaarder zijn dan 25 kg, als je hoger wilt vliegen dan 120 meter, in zones met beperkingen voor vliegers in de Open categorie of voor operaties in de bebouwde kom nabij mensen of met drones van meer dan 4 kg.

Drone-operators die In deze categorie willen opereren zullen moeten kunnen aantonen dat ze hun specifieke type operaties veilig kunnen uitvoeren op basis van opleidingen, (standaard)procedures en risicoanalyses. De uitkomsten van deze risicoanalyses schrijven vervolgens voor welke mitigerende maatregelen moeten worden genomen om de betreffende vluchten veilig uit te kunnen voeren.

De meeste organisaties die momenteel onder een volledig ROC vliegen zullen naar het zich laat aanzien gaan vliegen in de Specific categorie. Hun huidige operationele handboeken, opleidingen, eventuele standaardscenario’s en toestelkeuringen volstaan in veel gevallen als mitigerende maatregelen zoals die vereist worden in de Specific categorie.

Certified categorie

De EU regelgeving voorziet tot slot ook nog in een categorie voor dronevluchten met een zeer hoog risico.

Denk aan drones die pakketjes of zelfs personen vervoeren. Dergelijke operaties komen terecht in de Certified categorie. De eisen die aan bedrijven gesteld worden die in deze categorie actief willen worden zijn zeer streng, te vergelijken met de eisen aan bemande luchtvaart.

ROC-light en ROC nog een jaar geldig

Ben je op 31 december 2020 in het bezit van een ROC-light ontheffing of ROC vergunning? Dan kun je nog een jaar – dus tot en met 31 december 2021 – doorvliegen conform de operationele voorwaarden zoals die nu ook op jouw organisatie van toepassing zijn. Daarna verliezen deze nationale ontheffingen en vergunningen hun waarde.

Voor ROC operators geldt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in de tussentijd hun huidige privileges zal ‘omzetten’ naar de Europese situatie.

Disclaimer
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie in dit artikel betreft een interpretatie van de Europese verordeningen 2019/947 en 2019/945

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Top