web analytics
You are here
Home > Uncategorized > De kanoet ( een wadvogel) een wereldreiziger in corona tijd!..(uit programma op NPO 1 radio Vroege Vogels van heden ochtend! )

De kanoet ( een wadvogel) een wereldreiziger in corona tijd!..(uit programma op NPO 1 radio Vroege Vogels van heden ochtend! )

Kanoet, de Red Knot, Calidrus Canutus; grootste strandloper soort in Nederland, hier in zomerkleed.

De kanoet of kanoetstrandloper is de grootste strandlopersoort. Er is een groot verschil in zomer- en winterkleed. In het zomerkleed is de vogel goed gecamoufleerd op de toendra; daar broedt de kanoet. Het is een sterke vlieger met lange vleugels, goed uitgerust voor de trek over duizenden kilometers. De Waddenzee is voor de kanoet een van de belangrijkste pleisterplaatsen van de wereld. Zonder de Waddenzee zou hij het niet redden.

Broeden

Broedt niet in kolonies, is territoriaal en monogaam. Nest een ondiep, open gelegen kuiltje. Legtijd juni. Eén broedsel, 3-4 eieren. Beide geslachten broeden; broedduur 21-22 dagen. Jongen zijn nestvlieders, vliegvlug na 18-20 dagen. Mannetje brengt jongen groot; vrouwtje verlaat het gezin na het uitkomen van de eieren.

Leefgebied

Intergetijdenzone: tamelijk zandig wad met veel voedsel (vooral tweekleppigen). Soms op het strand of op strekdammen. Hoogarctische broedvogel van hooggelegen, droge toendra met steenrichels, op hoogvlakten met wilg, en op pollige, moerassige hellingen, in natte laagten aan de voet van heuvels en op morenen met water in de buurt. Overtijt in dicht opeengepakte groepen op kwelders en zandplaten.

Voedsel

In de wintermaanden vooral kleine schaaldieren (met name nonnetjes en jonge kokkels); minder kreeftachtigen, wormen en slakken.

In de zomer insecten, spinnen, kreeftachtigen, slakken en wormen; zaden en knoppen, bij aankomst in het broedgebied. Is oog- maar vooral een tastjager. Foerageert dag en nacht, afhankelijk van getijde.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Broedt in hoogarctisch gebied van het noordelijk halfrond; trekt zuidelijk tot aan Zuid-Afrika. Trekt via een beperkt aantal pleisterplaatsen met veel voedsel (zoals de Waddenzee). Canadese en Groenlandse kanoeten (ondersoort islandica) overwinteren in Waddenzee; Siberische populatie. Hij/zij vliegt vanauit de Waddenzee via IJsland en in een keer over geheel Groenland naar Siberie. ( satteliet volgers van 2 gram op haar rug hebben dit nu kunnen meten.

Siberische populatie (ondersoort canutus) ( er zijn 6 kanoet soorten in de wereld) trekt door Waddenzee in voor- en najaar en overwintert in Afrika, onder meer Mauritanië. Trekpieken in Nederland in augustus-september en in mei.

DE WADVOGEL DE KANOET IN WINTERKLEED; CAMOUFLAGE OP DE NOORDELIJKE TOENDRA’S HAAR BROEDPLAATS

Kanoeten hebben hun eigen vliegroutes

Hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid? En hoe vliegt deze wadvogel dan weer terug? Ontwikkelen kanoeten tijdens hun leven individuele migratieroutes of niet? Het antwoord is ja. Gedrags-ecoloog Eva Kok van de NIOZ promoveerde onlangs aan de aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de vliegroutes van kanoeten en ontdekte dat kanoeten individuele migratieroutes hebben. ( de jonge kanoeten gaan eerst en hebben de andere vliegroute dan de ouderen! )

Hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid? En hoe vliegt deze wadvogel dan weer terug? Ontwikkelen kanoeten tijdens hun leven individuele migratieroutes of niet? Het antwoord is ja.

Kanoet Paula

Het begon allemaal bij Paula; de eerste testvogel die met een satelliet zender uitgerust kon worden! In 2015 kreeg zij een zendertje van 2 gram opgebonden en hierdoor hebben de onderzoekers de exacte vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen vastleggen.

Kanoet Paula is twee jaar lang (2015 en 2016) door Eva Kok op de voet gevolgd. Eva Kok: “ Paula heeft laten zien dat ze tijdens haar trektochten naar dezelfde plekken terugkeert en dat ze efficiënt gebruik maakt van meewind.

Vermoedelijk paste ze haar route hier ook op aan. Dat bleek na het naast elkaar leggen van haar route en de heersende windrichtingen tijdens haar vliegdagen, dat ze tijdens haar trektochten naar dezelfde plekken terugkeert en dat ze efficiënt gebruik maakt van meewind. Vermoedelijk paste ze haar route hier ook op aan. Dat bleek na het naast elkaar leggen van haar route en de heersende windrichtingen tijdens haar vliegdagen.

Individu

In 2019 gingen we op pad met ecoloog Allert Bijleveld die onderzoek doet naar de verschillende persoonlijkheden van kanoeten:“Je kunt denken: een trekvogel vliegt van A naar B en weer terug.

Maar zo simpel is het niet. Uit mijn onderzoeken blijkt dat vogels leren van ervaringen en daardoor bepaalde keuzes maken. Door hier in de toekomst meer op te focussen kunnen we dieren leren ‘begrijpen’. Dat maakt het ook beter mogelijk om ze te beschermen. Kunnen ze zich bijvoorbeeld aanpassen aan de destructie van hun leefgebied? En scheelt het of het een jonge vogel is of een oudere? We hebben nu de indruk dat jongere vogels zich veel makkelijker aanpassen aan een veranderende omgeving dan de oudere kanoeten. Voor dat soort vragen zijn onderzoeken als de mijne van groot belang ”, aldus Eva Kok.

In 2019 gingen we op pad met ecoloog Allert Bijleveld die onderzoek doet naar de verschillende persoonlijkheden van kanoeten:

UIT VROEGE VOGELS
Top