web analytics
You are here
Home > Uncategorized > WHAT ABOUT THE DUTCH WENT OFF ALL THEIR TRADITION?|WAT GEBEURT ER NADAT WIJ ALLES HEBBEN AFGESCHAFT? | STIKSTOF | PFAS!|

WHAT ABOUT THE DUTCH WENT OFF ALL THEIR TRADITION?|WAT GEBEURT ER NADAT WIJ ALLES HEBBEN AFGESCHAFT? | STIKSTOF | PFAS!|

VAN SINTERKLAAS TOT VUURWERK? | VAN MONARCHIE TOT 1e KAMER?| VAN NPO -TV3 TOT RUSSISCH GAS? | VAN KERKGANG TOT STUDIEBEURS? | VAN KLEUTERSCHOOL TOT AAN GOEDE LERAREN?|VAN KOLEN TOT AAN Z.G. BIOMASSA (= HOUTPULP UIT ONZE BOSSEN)? | VAN DIVIDEND TOT AAN 1 APRILMOP? | VAN ROETMOP TOT ROETVEEG?

ALS WE KIJKEN NAAR EUROPA OF AMERIKA, DAN BARSTEN DEZE MENSEN IN LACHEN UIT; WHAT ARE YOU DOING FOR GOD SAKE?

NU WIJ SCHAFFEN BLACK PETE AF EN 18.000 BEDRIJVEN HEBBEN GEEN WERK VANWEGE STIKSTOF EN PFAS PROBLEMEN!!!!

WIJ HEBBEN DAAR NOG NOOIT VAN GEHOORD VAN GEHOORD, JULLIE ZIJN NOG ERGER DAN DIE ENGELSEN MET HUN BREXIT VOOR € 680,- MILJARD EURO OM AFSCHEID TE NEMEN VAN DE EUROPESCHE MARKT

WAAR ZIJN JULLIE IN GODS NAAM MEE BEZIG!

PFAS (Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen)

Op veel plekken in de bodem bevindt zich PFAS! Met het ingaan van het tijdelijk handelingskader, in juli 2019, zijn er een aantal duidelijke regels opgesteld rondom grondverzet. Dit betekent dat een groot aantal projecten het risico loopt te stagneren of zelfs stil te vallen.

Wat zijn PFAS? 

PFAS betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat. Door de specifieke eigenschappen die PFAS hebben, worden ze al decennia lang gebruikt in industriële processen en veel alledaagse producten, zoals brandblusschuim en cosmetica.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze stoffen persistent, mobiel en schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren en dat ze door onder andere lozingen en verplaatsingen via de lucht inmiddels wijdverspreid in het milieu voorkomen.

Zo worden we als mens, via het milieu, onze voeding, drinkwater en vele consumentenproducten blootgesteld aan PFAS (zie figuur).

Verbod op aantal PFAS

Omdat PFAS behoorlijke invloed kunnen hebben op mens en milieu, ligt de stofgroep wereldwijd onder een vergrootglas. Dit heeft ertoe geleid dat het gebruik van een aantal PFAS-verbindingen inmiddels is verboden via internationale verdragen (zie het Verdrag van Stockholm) en Europese regelgeving. Daarnaast is het gebruik en/of de productie van PFAS bij sommige bedrijven vrijwillig uitgefaseerd.

In Nederland zijn inmiddels een aantal PFAS geclassificeerd als (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Op basis hiervan geldt een minimalisatieverplichting voor emissies naar het milieu. Daarnaast zijn er nog veel (wetenschappelijke) onderzoeken gaande naar het voorkomen en de risico’s van PFAS in consumentenproducten, voedsel en het milieu (waaronder bodem en oppervlaktewater). In Nederland staan momenteel vooral perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX in de belangstelling. Voor veel toepassingen van verboden/uitgefaseerde PFAS verbindingen zijn geen fluorvrije alternatieven beschikbaar waardoor deze stoffen vaak worden vervangen door andere (minder schadelijk geachte) PFAS verbindingen. Hierdoor is er steeds meer aandacht voor alternatieve PFAS verbindingen (zie figuur)

Wat zijn risicolocaties?

Door de unieke water- en vuilafstotende eigenschappen die PFAS hebben, worden de stoffen inmiddels breed toegepast in verschillende producten. Op die manier kunnen PFAS eenvoudig in de bodem terechtkomen.

Voorbeelden van risicolocaties zijn:

  • Voormalige brandlocaties en brandweeroefenlocaties
  • Textiel(verwerkende) industrie (water- en vuilafstotend maken; kleding, tapijten, meubels et cetera)
  • Fluorpolymeerfabricage en -verwerking
  • Metaalindustrie
  • Stortlocaties

Op welke manier verspreidt PFAS zich?

PFAS komen naar verwachting in heel Nederland voor als diffuse verontreiniging in de land- en waterbodem. Dit is het gevolg van punt -en diffuse lozingen, grootschalig grondverzet en hergebruik van grond, als bagger en bouwstoffen.   

Welke stappen kunt u ondernemen om met PFAS om te gaan?

Als overheid of industrie, kunt u te maken krijgen met (mogelijk) PFAS-houdende materialen zoals grond, bagger, RKGV, slib, groenafval of bouwstoffen. De volgende risico’s en beheersmaatregelen kunnen dan van toepassing zijn:

Het afzetten of hergebruiken van vrijkomende PFAS-houdende materialen is niet mogelijk.

Mogelijke beheersmaatregelen zijn:

  • Vrijkomende materiaalstromen in een vroeg stadium op PFAS onderzoeken.
  • Vrijkomende materiaalstromen optimaliseren (streven naar gesloten balans: tijdelijk uitplaatsen).
  • Blijvend anticiperen op regionaal hergebruiksbeleid en afzetmogelijkheden van PFAS-houdende materialen.
  • Inrichten van voldoende tijdelijke opslagcapaciteit welke is voorzien van adequate bodembeschermende voorzieningen.
Top