web analytics
You are here
Home > Uncategorized > © Gronings aardgas veilig winnen, het kan: door de druk ondergronds gelijk te houden,hoe?; lees dit artikel!

© Gronings aardgas veilig winnen, het kan: door de druk ondergronds gelijk te houden,hoe?; lees dit artikel!

(eigen productie) Eigenlijk moet het heel eenvoudig zijn om ons Gronings aardgas veilig te winnen.  Ons aardgas ( 0,000833 g/cm2) is lichter dan lucht  (0,00129)en ook lichter dan opslag van kooldioxyde. ( 0,0020). Aardgas drijft dus bovenop luchtlaag ( lees ook kooldioxyde) in de ondergrondse aardlagen.

© OPLOSSING: Om toch aardgas te winnen kunnen we heel eenvouding lucht of kooldioxyde injecteren in deze bodemlagen. Om de druk naar de boven lagen op gelijke hoogte te houden zodat de grond niet verzakt.

Foto: Bodemgesteldheid: in volgorde: de bovenste aardlaag. gesteentelagen. aardgas. voor olie- en gas ondoordringbare lagen. aardolie. water.

 

Ons ‘ Gronings  aardgas ( 0,000833 g/cm2) is lichter dan lucht  (0,00129)en ook lichter dan opslag van kooldioxyde. ( 0,0020). Aardgas zal dus bovenop luchtlaag ( of kooldioxyde) in de ondergrondse aardlagen drijven. Van deze eigenschap kunnen we dus gebruik maken om alle aardgas veilig te exporteren; hoorde ondergrondse druk in deze gaslaag steeds constant te houden. Lucht moet er dus ingepompt worden.

 De samenstelling van aardgas

Aardgas is naast fossiel ook een brandstof. Aardgas is namelijk zeer brandbaar. Het hoofdbestandsdeel van aardgas is methaan. ( CH4) Methaan wordt geproduceerd door bacteriën. Wanneer methaan op een bepaalde temperatuur wordt gebracht kan deze stof een verbinding aangaan met zuurstof. Hierdoor ontstaat een vlam. Methaan zorgt er voor dat aardgas kan worden gebruikt om vuur te creëren. Aardgas is voornamelijk methaangas. Naast methaan bestaat aardgas ook uit propaan(C3H8) en ethaan (C2H6). Daarnaast zijn er ook andere verbindingen aanwezig die uit de koolstoflagen ontstaan. De aardgaslagen zitten in Nederland op een diepte van drie tot vier kilometer. De omvang en samenstelling van de moleculen van de gasvelden kan verschillen. Aardgas is geurloos en dat maakt het gas extra gevaarlijk. Wanneer gas niet voorzien zou worden van een geurstof zouden gaslekken niet opgemerkt kunnen worden waardoor de kans op brand of explosiegevaar wordt vergroot. Daarom wordt aardgas voorzien van een vieze lucht.

Hoe wordt aardgas uit de aardbodem gehaald?
Aardgas zit in de aardbodem. Wanneer gasvelden zijn ontdekt wordt er gekeken of het aardgas uit de bodem kan worden gehaald zonder dat daarbij het milieu of de lokale bevolking schade ondervinden. Wanneer eenmaal toestemming is verleend wordt een boortoren geplaatst boven de gasbel of als het niet anders kan in de buurt van de gasbel. Aardgas kan op verschillende dieptes in de aarde zitten. In Nederland is dit gemiddeld ongeveer 3 tot 4 kilometer. Vanuit de boortoren wordt een lange buis naar de gasbel gebracht. Wanneer de buis de gasbel heeft bereikt wordt er een afsluitsysteem aangebracht in de vorm van een kraan. Deze moet voorkomen dat het gas ongecontroleerd kan verdwijnen.

Gas probeert altijd een weg naar boven te vinden. Wanneer er een buis naar de gasbel wordt gebracht zal het gas deze opening gebruiken om zo snel mogelijk naar de aardoppervlakte te gaan. Gas hoeft daardoor niet gepompt te worden.( natuurlijke bovendruk).  Er kunnen meerdere buizen worden geplaatst in een gasbel om gas naar boven te halen. Toch moet gas niet te snel uit de bodem worden gehaald. Wanneer gas namelijk te snel uit de bodem verdwijnt treed er verzakking op in de aardlagen daarboven. Ook het aardoppervlak zelf kan verzakken waardoor de natuur schade kan ondervinden maar vooral ook woningen en utiliteits panden. Deze kunnen door de bodemverzakking schade ondervinden. De meest extreme vorm van bodemverzakking is een aardbeving.

Aardgas dat uit de bodem naar boven komt is nog verontreinigd en kan niet meteen worden gebruikt voor huishoudens en de industrie. Schadelijke stoffen, zandkorrels en water moeten uit het gas worden gehaald om het gas goed bruikbaar te maken. Daarnaast wordt er, zoals eerder genoemd, een vieze geur toegevoegd om gas een bepaalde reuk te geven. Wanneer het gas eenmaal gefilterd is en voorzien van een geur kan het gas naar de woningen en bedrijven worden getransporteerd.

Afval product bij oliewinning is aardgas:

Jaarlijks wordt ongeveer 140 miljard kubieke meter aardgas afgefakkeld, vijf keer zoveel als we in Groningen uit de grond halen. Dit komt neer op het dumpen van 350 miljoen ton CO2 in de atmosfeer.

Wat bezielt bedrijven als Shell en Exxon om zo’n enorme hoeveelheid waardevolle brandstof weg te gooien? Uit oliebronnen komt vaak een mengsel van aardolie, aardgas, CO2 en soms nog andere gassen onder hoge druk omhoog. Puur economisch gerekend, is in veel gevallen alleen de olie winbaar en kan men met het aardgas nergens heen. Opslaan is wegens het grote volume niet mogelijk, en een pijpleiding voor aardgas aanleggen naar de oliebron zou het hele project onrendabel maken. Dus wordt het afgefakkeld. De grootste zondaar in dit opzicht is Rusland, gevolgd door de Verenigde Staten.

In het verleden is aardgas vaak als een afvalproduct beschouwd van oliewinning en eenvoudigweg ‘afgefakkeld‘. Ook nu gebeurt dit nog wel als het erg ver van de bewoonde wereld aangetroffen wordt en het transport naar de consument te veel problemen oplevert. Dit is ecologisch gesproken erg jammer omdat van de fossiele brandstoffen aardgas de schoonste soort is. Affakkelen is echter wel beter dan het methaan simpelweg laten ontsnappen naar de atmosfeer omdat de bijdrage aan het broeikaseffect van methaan ca. 25 maal hoger is dan kooldioxide. Nog beter zou het zijn om het methaangas, als bij product van de oliewinning weer terug de bodem in te pompen.

Dit is bijna altijd mogelijk maar vergt enige extra investering. In arme landen weigeren zowel regeringen als oliemaatschappijen vaak om deze investeringen te doen. Methaan levert bij verbranding dubbel zoveel water als kooldioxide terwijl steenkool voornamelijk in kooldioxide wordt omgezet. Bovendien geeft aardgas vrijwel geen roet of as. Het is ook veel gemakkelijker dan steenkool of aardolie te ontdoen van onzuiverheden zoals zwavel met het Clausproces.

Gronings gasveld:

Wat betreft het Gronings gasveld zou het mogelijk zijn om een gas met een hoger s.g. weer in de bodem terug te pompen. Dit zou dan een goede investering zijn om bodemdaling en aardbevingen te voorkomen, ook in de toekomst als product van een huidige gaswinning; zeer zeker als de wining van aardgas is gestaakt!

Opmerking: eigen productie

Top