DE OPENBARINGEN VAN JOHANNES: WAT STAAT ONS TE WACHTEN, VOLGENS DE APOSTEL JOHANNES DE DOPER…..JA, JA DAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN IN 5 AFLEVERINGEN!

DOOR DE RUIMTEWEZENS EEN DEMONISCHE INVASIE OP ONZE AARDE……………………….?

Openbaring van Johannes

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Openbaring door Johannes geschreven op het eiland Patmos in het jaar 70 na Christus.


door Jezus Christus aan zijn gezant Johannes, en door deze opgeschreven, is het laatste boek van de Bijbel. Het beschrijft het einde van ‘de eerste dingen’ (Opb. 21:4), die in Genesis, het eerste bijbelboek, begonnen. Wij zien dat Christus “het oordeel uitvoert tot overwinning” (Matth. 12:20). Hij beoordeelt eerst de gemeente(n) (Opb. 2-3), vervolgens oordeelt Hij de wereld (Opb. 4-18).

Titel:

Titel. De titel ‘Openbaring van Johannes’ is de letterlijke vertaling van de Griekse titel ‘Αποκάλυψη του Ιωάννη’ (Apokalypsi tou Ioánni). Het boek wordt daarom ook wel de Apocalyps (Grieks voor ‘openbaring’) genoemd. De openbaring van Johannes is eigenlijk een openbaring van Jezus Christus, gelijk het eerste vers duidelijk maakt:

Opb 1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. (TELOS)

Opdracht. De Heer Jezus Zelf heeft uitdrukkelijk aan Johannes de opdracht gegeven om een boek te schrijven van wat hij zag:

Opb 1:11 die zei: Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. (TELOS)

Schrijver. De schrijver noemt enkele malen zijn naam: Johannes, in Opb. 1:1, 4, 9 en 22:8.  Omdat de stijl van Openbaring sterk afwijkt van de schrijfstijl van het evangelie en de brieven van Johannes, zijn theologen ertoe gekomen aan te nemen dat Openbaring door iemand anders moet zijn geschreven. Toch heeft een groot deel van de christelijke schrijvers uit de eerste eeuwen na Christus altijd aangenomen dat de apostel Johannes de schrijver was van dit boek. Dat het taalgebruik sterk afwijkt is toe te schrijven aan de inhoud van het boek dat nauw aansluit bij de stijl van de oudtestamentische profeten.

Plaats en Tijd:

Plaats. Het boek is geschreven “op het eiland dat Patmos heeft, om het woord van God en het getuigenis van Jezus” (1:9)

Tijd. Het boek is duidelijk geschreven in een tijd van vervolgingen (1:9; 2:10, 3.)

Opb 1:9  Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. (TELOS)

We moeten dan denken aan de periode onder keizer Nero, ca. 65 na Christus, dus vóór de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.C., of anders de tijd van keizer Domitianus, ca. 95 na Christus (de datum van Irenaeus). Volgens de oudste overleveringen schreef Johannes op hoge leeftijd, dus tijdens deze laatste periode van vervolging zijn boek. Ook de meeste hedendaagse onderzoekers gaan van die veronderstelling uit. Voor een datum vóór 70 n.C. valt een beroep te doen op 11: 8, waar een letterlijk Jeruzalem wordt bedoeld, als Johannes zijn visioenen ontvangt. 

Opb 11:8 En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is. (TELOS)

Adressering:

Het boek is gericht aan zeven gemeenten in Klein-Azië (het huidige Turkije). De Heer Jezus zei tegen Johannes:

Opb 1:11 … Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. (TELOS)

Deze gemeenten hadden het in die periode niet gemakkelijk, omdat ze weigerden deel te nemen aan de cultische verering van de Romeinse Keizer.

Aard van Het Boek:

Openbaring is een profetisch boek. Het wordt wel genoemd het meest moeilijk te interpreteren bijbelboek. Hoewel er een bijzondere zegen wordt beloofd aan de lezers ervan (1:3) is het boek Openbaring toch vaak een minder gelezen en geliefd boek.

Dat het boek moeilijk en vaak mysterieus is, is nog geen reden om er aan voorbij te gaan. Wetenschappelijke onderzoekers laten wetenschappelijke problemen toch ook niet ongemoeid, omdat ze soms moeilijk op te lossen zijn?! Wie de Bijbel meer leert kennen, zal de Openbaring meer verstaan.

De satan, ‘de overste van deze wereld’, ziet ongetwijfeld graag dat het boek gesloten blijft. Het gaat immers over het einde van de door hem gemanipuleerde wereld, de gevangenneming van hem en zijn engelen, en de vestiging van het Koninkrijk der hemelen.

Sleutels tot Begrip:

Om dit boek (beter) te begrijpen is het belangrijk de volgende punten in gedachten te houden:

  • Jezus het Lam en de Rechter. Openbaring is een gloedvolle schildering van Jezus Christus als Degene die het oordeel uitoefent en de grote Overwinnaar is. Joh 5:22 … de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, (…) Joh 5:27 en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is. (TELOS) Het boek begint met de sleutelwoorden: “Openbaring van Jezus Christus.” Hierin wordt de Here Jezus geopenbaard. Bestudeer in dit boek wat gezegd wordt over Jezus Christus, en er gaat een wereld voor je open. Het boek staat vol over Hem. Niet minder dan 26x kom je de titel “het Lam” tegen. Ook wordt Hij als de Rechter voorgesteld. Hij oordeelt levenden en doden: uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard en Johannes viel als dood aan Zijn doden. Hij opent de zegels van het boek. Deze Rechter is dezelfde die als mens onschuldig werd veroordeeld en als Lam werd geslacht voor onze zonden. De Heer beoordeelt als Rechter eerst de zeven gemeenten (Opb. 2-3) en dan oordeelt hij de wereld (Opb. 4-18).
  • Indeling van het boek. De indeling van het boek in drie delen wordt aangegeven in 1:19 en 4:1v. Zie verderop.
  • Oudtestamentische gegevens. Het boek bevat veel symbolische taal en het is gevaarlijk om hieraan eigen uitleg (lees “inleg”) te geven. Alles moet bestudeerd worden binnen het kader van vele Oudtestamentische profetieën. Hoewel Openbaring weinig citaten bevat uit het Oude testament, komen er wel veel toespelingen in voor op Oudtestamentische teksten.
  • Gemeente en Israël. Opvallend is dat na hoofdstuk 3 de gemeente van Christus niet meer in haar aardse bestaan wordt genoemd. Dit feit heeft veel Bijbelleraars ertoe gebracht aan te nemen dat de gemeente wordt opgenomen tussen hoofdstuk 3 en 4. Over de vraag wanneer de gemeente wordt opgenomen, bestaan verschillende opvattingen. De nadruk komt te liggen op Israël en heiligen die vervolgd worden. Genoemd worden 144.000 uit elke stam van Israël en de aardse stad Jeruzalem. Vergeestelijk Israël niet, want de Schrift voorzegt het nationale en geestelijke herstel van Israël (Rom. 11:12, 25-26; Hos. 5:15-6:3; Opb. 1:7 weeklacht van de stammen; Opb. 21:12 de vermelding van de 12 stammen op de poorten van het hemelse Jeruzalem).
  • Tijdsorde van de oordelen. De zegels worden na elkaar geopend, vervolgens worden in de tijd na elkaar de bazuinen geblazen en tenslotte worden in de tijd na elkaar de schalen, “de zeven laatste plagen” (15:1), uitgegoten.
  • Tijden. Hoewel het boek symbolen bevat, bijv. een draak als symbool voor de satan en een beest als symbool voor de valse profeet, neme men de genoemde tijden letterlijk. Het eerste wee bijvoorbeeld duurt 5 maanden, het tweede wee 1260 dagen ofwel 42 maanden. Het duizendjarig rijk duurt 1000 jaren.
666 getal.jpg

Getallen spelen een belangrijke rol in dit boek. Het duidelijkste voorbeeld is zeven: 7 brieven, 7 gemeenten, 3 reeksen van 7 oordelen, 7 donderslagen, 7 koppen, 7 bergen, 7 koningen, enz. Zeven is het getal van de volheid. Andere belangrijke getallen zijn 12, 144.000 en 666.

God is Heer van de gehele geschiedenis, Hij heeft de toekomst vast in handen. Jezus zal als overwinnaar op aarde terug keren en alle kwaad overwinnen. Ieder die Hem toebehoort zal met Hem in heerlijkheid mogen leven.

Sommigen benadrukken dat de betekenis van dit boek specifiek bedoeld was voor de gemeente in de tijd van Johannes. Anderen betrekken de inhoud van het boek op de gemeente doorheen haar gehele geschiedenis. Weer anderen leggen er sterke nadruk dat de inhoud van Openbaring volledig slaat op de vervulling van de profetieën voorafgaand aan de wederkomst van Christus.

Stad en vrouw. Tegenover de valse kerk, voorgesteld door de stad en hoer Babylon, staat de gemeente van God en Christus, voorgesteld door als de bruid van het Lam en de hemelse stad Jeruzalem. Voor de valse bruid (hoer) is veel aandacht, in de twee hoofdstukken (hoofdstukken 17-18); voor de ware bruid, die na haar naar voren treedt, eveneens (hoofdstukken 19, 21).

Ondanks de verschillen van interpretatie is iedereen het eens over het doel van Openbaring. Het is ons gegeven ter bemoediging en om de discipelen van Jezus Christus te wijzen op de zekere eindoverwinning.

Opmerking van de auteur: Dit item is gewoon te complex om in een keer te beschrijven; mijn mening is dan ook dat we dat in meerdere sessies moeten doen, b.v. tot de kerstvakantie.

================================================================

Volgende week deel II.