ZONDER ONS GEEN ONDERWIJS

DE TOEKOMST HEEFT RECHT OP GOED ONDERWIJS!

DE ONDERWIJS MANIFESTATIE VANDAAG WOENSDAG 6 november 2019

Veelgestelde vragen over de staking op 6 november

Waarom staken we?

Het is er op of er onder. Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet structureel extra wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken.

YOUR TIME WILL COME
  • Alles over de staking op 6 november

Wie staken er?

Al het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs.

Hoe laten we van ons horen?

Op 6 november leggen we het werk neer. Maar ook tot die tijd laten we ons protest horen. Via social media. Op Facebook, Twitter en Instagram geven we zicht op de problemen in het onderwijs. We laten leraren, ouders, ondersteunend personeel en schoolleiders aan het woord over de problemen die zij iedere dag ervaren. Bijvoorbeeld het lerarentekort, de werkdruk, uitval, salarisverschillen en meer. 

Wat gebeurt er 6 november?

Woensdag 6 november debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. Dat volgen we natuurlijk op de voet. Tijdens het debat is er op ieder heel uur een kort nieuwsbericht waarin de gebeurtenissen in Den Haag worden samengevat en becommentarieerd. En we hebben korte interviews met de politici zelf. Deze nieuwsberichten worden uitgezonden via Facebook, Twitter en via de websites. Nooit eerder lagen politici zó onder het vergrootglas bij onderwijzend Nederland!

In tegenstelling tot eerdere keren gaan we niet allemaal naar het Malieveld. In plaats daarvan zijn er regiobijeenkomsten in het land. In verschillende steden worden manifestaties en bijeenkomsten georganiseerd. Een overzicht vind je hier. 

wat kan ik doen?

Ontzettend veel! We kunnen namelijk niet zonder jou, en je had nog nooit zó direct invloed! Deel vanaf nu jouw persoonlijke verhaal over de problemen die je ervaart met de politici. Dat kan via Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #investeerinonderwijs.
Laat je horen, het protesteren begint nú!

Leg daarnaast op 6 november je werk neer en registreer je als staker. Sluit de rijen met heel onderwijsland, ouders en leerlingen, en overtuig je collega’s om ook te staken. Kom naar één van de stakingslocaties in het land. Volg de nieuwsberichten. Maar het belangrijkst van allemaal: hou ook dan je mobiel in je hand! Maak een kort filmpje, post je foto’s, reageer, retweet en laat je horen. Zo oefenen we maximale druk uit.

Wat gebeurt er na de stakingsdag?

Na 6 en 7 november weten we wat politiek Den Haag besloten heeft over de onderwijsbegroting. Mocht daaruit blijken dat er niets extra wordt geïnvesteerd, dan gaan we door! Het probleem is te groot en urgent om het erbij te laten zitten!

  • Juridische kant van staken

Ik ben parttimer en ik werk op de stakingsdag niet. Moet ik me wel laten registreren?

Nee. Als je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd, en dus niet verplicht bent te werken, hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je als sympathisant laten weten dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

Op het stakingsmoment geef ik normaal gesproken geen les. Wel word ik geacht op het tijdstip van actie andere werkzaamheden te verrichten. Kan ik staken en kan de werkgever salaris inhouden?

Ja, dat kan. Je kunt deelnemen aan de staking en hoeft dan ook geen andere werkzaamheden te verrichten. Het bevoegd gezag kan salaris inhouden over de niet-gewerkte uren.

Ik ben geen lid, maar wil wel staken

Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening.

Ik wil staken, maar mijn collega’s niet

De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en de verhoudingen tot collega’s in de beslissing mee te nemen.

Mijn werkgever/leidinggevende van de school verbiedt mij te staken

Voor het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing vereist waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen. Vakbondsleden kunnen zich in geval van problemen wenden tot hun vakbond. 

Welke maatregelen kan het bevoegd gezag treffen?

Het verleden leert dat er ondanks het stakingsrecht toch nog altijd schoolbesturen zijn die met disciplinaire maatregelen dreigen, zoals schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Ben je lid van een vakbond? Neem dan contact met hen op!

Kan een vakbond zomaar een staking uitroepen?

De legitimiteit van een staking kan door een werkgever of door een andere belanghebbende worden getoetst bij de rechter. In het geval van stakingsacties in het primair- en voortgezet onderwijs geldt extra scherpe toetsing vanwege gevolgen voor leerplichtige scholieren. Er wordt dan onder meer gekeken naar de opvangmogelijkheden voor leerlingen die anders les zouden krijgen. Een staking uitroepen is dan ook geen lichtzinnig besluit en wordt niet ‘zomaar’ gedaan.

De stakingsoproep houdt onder meer in dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van leerlingen. Wat betekent dat precies?

Dit betekent dat het bestuur of de directie zelf maatregelen moet treffen om voor de opvang van leerlingen te zorgen. Daarvoor is de staker niet verantwoordelijk.

Worden de namen van de stakers doorgegeven aan het bevoegd gezag?

Nee. De vakbonden geven geen namen door aan de directie. De ervaring leert dat schoolbesturen soms wel aan directieleden vragen om opgave van namen. Als er sprake is van een ‘dienstopdracht’ kan zo’n verzoek niet worden geweigerd. Als een leidinggevende zelf aan de actie deelneemt kan hij/zij zich bij het bestuur beroepen op het ‘niet weten’. Het behoort wel tot ‘de regels der zorgvuldigheid’ om het bevoegd gezag in kennis te stellen van aantallen stakers op de school. Dit in verband met de noodzaak voor het bevoegd gezag om opvang voor de leerlingen te regelen.

Moet ik als leidinggevende de namen van de stakers doorgeven?

Zie antwoord op de vorige vraag.

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?

Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

Moet ik me laten registreren?

Wij vragen je om jezelf te registeren. Zo weten wij wie er deelgenomen heeft, dat is van belang voor het verkrijgen van een stakingsuitkering, en hoeveel mensen er hebben gestaakt.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Wat is de termijn waarin ik bij mijn werkgever moet aangeven dat ik staak?

Zo snel mogelijk. Tot drie dagen van tevoren is een redelijke termijn. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang.

Moet ik de gestaakte uren in halen?

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald. Hiervoor moet het bestuur, wanneer de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, een andere oplossing zoeken.

Ik ben (gedeeltelijk) ziek. Kan ik staken?

Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kan je niet staken: wie op die dag geen verplichting tot het verrichten van arbeid heeft, kan niet aan zijn werkgever laten weten dat hij zijn werk neerlegt. Als je verplicht bent op de stakingsdag re-integratie activiteiten te verrichten, dan kun je wel staken.

Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) ook staken?

Natuurlijk! Wij pleiten voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. Ga je staken? Laat je dan wel registreren.

Kan ik als directielid ook staken?

Jazeker. Op de dag van de begrotingsbehandeling willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het hele primair en voortgezet onderwijs. Dus ook voor directieleden.

Ben ik verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?

TROUBLED SOUL

Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit wel melden aan jouw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuis blijven en/of of met het team een stakingsactiviteit plannen.

De campagne Investeer in onderwijs is een samenwerkingsverband van onderstaande organisaties, die pleiten voor een meerjarig investeringsprogramma om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Voor de staking van 6 november roepen de onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOV hun leden op om die dag het werk neer te leggen.

SAMENWERKENDE ORGANISATIES